kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas su Moše sakydamas: kai suskaičiuosi Izraelio sūnų „galvas“, kad sužinoti jų skaičių, tegul kievienas duos išpirką už savo sielą Kūrėjui skaičiuojant juos, kad nebūtų epidemijos, skaičiuojant juos. Štai, kiek turi duoti kiekvienas, praeinantis suskaičiavimą, pusę šekelio iš švento šekelio, šekelis yra dvidešimt gerų, pusę šekelio, auką Kūrėjui“ (Šmot 30 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

הקדמת ספר הזהר אמא אוזיפא לברתא מאנהא 

Zohar „Mama skolina dukrai savo rūbus“ 1

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

 
 
 

Uždaryti užduotį16)  Rabi Šimonas pasakė: „Iš tikro dangus ir jo kariauna buvo sukurti „Ma“ (מה – „Kas“ aspektas, atspindintis materiją) pagrindu, kaip parašyta:
„Kai pasižiūrėsiu į dangų, Tavo rankų darbą“ (Tehilim (Psalmės) 8 – 4),
bet anksčiau parašyta:
„Koks (מה „Ma“) didis visoje žemėje Tavo vardas, Tavo didybė virš dangaus“ (Tehilim (Psalmės) 8 – 2).

(Matome, kad „Dangus“ sukurtas materialiu aspektu „Ma“).
Tačiau „Virš dangaus“ (rodo į dvasingumo aspeלtą „Mi“ מי – „Kas“) jau „kyla“ iki Kūrėjo Vardo („Elokim“ (אלהים „Dievas“).


Po to, kai sukūrė šviesą šviesai,
tada apsirengė viena šviesa, kita šviesa.
(Tai reiškia, kad „Ma“ – chasadim (gerumo, pastangų) šviesa apsirengė „Mi“ – chochma (išminties, malonumo) šviesa).
Ir visa tai pakilo iki aukštutinio (Kūrėjo) Vardo.


Todėl: „Pirmiausiai sukūrė Kūrėjas“ (Berešit 1 – 1)
rodo į aukštutinį Kūrėjo (Vardo aspektą „Mi“ מי),
nes (apatinis Kūrėjo Vardo aspektas „Ma“) yra ne toks,
ir nėra taip statomas
(t. y. neturi „Mi“ ir „Ele“ struktūros).


17)  Ir kai raidės „Ele“ (אל''ה „(Visa) Tai“) nusileidžia iš viršaus (dvasingumo) į apačią (materialumą), nes mama paskolina dukrai savo drabužius ir papuošia savo papuošalais,
(tada iš mamos nusileidžia Kūrėjo vardas „Elokim“ (אלהים „Dievas“) pas dukrą).


(Klausia)
Kada mama papuošia dukrą tinkamai?
(Ir atsako)

Kai atsiranda dukros akiratyje vyriškis.
(ir dukra gauna iš mamos rūbus ir papuošalus)
Tada parašyta:
„Tris kartus per metus visi tavo (Izraeli) vyrai turi pasirodyti prieš Viešpatį Kūrėją („haAdon Havaja“ – ('האדון ה (Šmot 23 – 17).


Tada iš aspekto „Ma“ (מה) išeina raidė „Hey“ (ה) ir įeina daidė „Jud“ (י),
ir „Ma“ virsta „Mi“ (t.y. įgauna sąlygojimo (vyrišką) aspektą),
nes apsirengia mamos (sąlygojimo – vyriškais) drabužiais prieš visą Izraelį.


18)  Taip pat ir kitas raidės, t .y. „Ele“ (אל''ה „(Visa) Tai“) Izraelis iš viršaus pritraukia į tą vietą, kuri iš „Ma“ virto „Mi“.
Parašyta: „Ele“ (אל''ה „(Visa) Tai“) prisiminsiu“ (Tehilim 42 – 5),
tai reiškia aš „prisimenu“ (ištariu) raides „Ele“ (אל''ה),
ir „lieju ašaras“ (Tehilim 42 – 5) sielos troškime,
kad pritraukti šias „Ele“ (אל''ה) raides iš viršutinio pasaulio.


Ir tada: „Pritraukiu (šias raides) į Kūrėjo namus“ (Tehilim 42 – 5),
(kad „apatinis“ pasaulis būtų, kaip „viršutinis“ – dukra įgautų mamos statusą.)
(Klausia) Kaip?
(Ir atsako)
„Daugelio žmonių šventiniu džiugesiu“ (Tehilim 42 – 5).


Pasakė rabi Elazaras: „Mano mano tylėjimas pastatė „Šventovę“ viršuje (dvasingume)
ir „Šventovę“ apačioje (materialumą).
Ne veltui žmonės sako:
„Žodis – moneta, tylėjimas – dvi (monetos)“.
„Žodis – moneta“, kai norėjau pats paaiškinti (kaip dvasingumas „apsirengia“ materialumu).
„Tylėjimas – dvi (monetos“, kai patylėjau (ir leidau tai paaiškinti mano tėvui rabi Šimonui).
Ir tada buvo pastatyti kartu du pasauliai (materialus ir dvasinis).