kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כי יברכך ה' אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשהידיך והיית אך שמח: דברים טז' טו Nes palaimins tave Kūrėjas visame tavo derliuje ir visuose tavo rankų darbuose – ir būsi tik džiaugsme. (Dvarim 16 – 15)
  • Linksmos Sukot šventės! !חַג שָׂמֵחַ

זהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא  

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

       


                         


                                                                   (Ištraukos)


                                                               Zohar


Iš čia aišku, kad tas, kas nori pasakyti melą, turi pradžioje paimti tiesos pagrindą,
tik paskui jo melas atrodys tikroviškas.
Iš tikro ש „Šin“ yra tiesos raidė, todėl „tiesos pagrindu“ joje susijungė Tėvai.
(Tai reiškia, kad trys linijos raidėje ש yra užuomina į Abrahamą, Icchaką ir Jakovą,
t.y. tris savybes: gerumą, griežtumą ir harmoniją).
Ir (šiuo atveju) raidės ק „Kof“ ir ר „Reiš“ reiškia „sitra achrą“ (netyrą pusę).
(„Sitra achra“ reiškia קר „kar – šaltį“, kurį sudaro šios raidės,
t.y. be jokios gyvybės.
Be to „sitra achra“ maitinasi iš malchut, kai ji yra „sušalusi jūra“).
Todėl tam, kad galėtų egzistuoti, šios raidės paėmė raidę „Šin“,
ir pasidarė žodis קשר „kešer – ryšys – sąmokslas“.
(Ir tai nuoroda į sąryšį ir egzistenciją.)
Kai „Šin“ tai pamatė, iškart nuėjo į šalį.


                                         Sulam             Jehuda Ašlagas


Iš tikro skaitosi, kad „sitros achros“ raidės „Kof“ ir „Reiš“ tiesiog pagrobia tiesos raidę „Šin“.
Todėl dabar šviesa patenka pas „kitą dievą“,
ir „sitra achra“ yra statoma „Šin“ raidės pagalba,
padidėdama iki dešimties pilnų sfirot.
Taip pat pagrobtoji „Šin“ raidė tampa „griovimo“ aspektu,
juk iš šventumo griuvėsių yra statoma „sitra achra“.

Ir dabar yra pastatomi „adam belijaal“ – „nedoro žmogaus“ keturi dvasiniai pasauliai (Acilut, Brija, Jecira, Asija).


Dabar aišku, kaip raidės „Kof“ ir „Reiš“ tampa „sitros achros“ šaltiniais.
Taip pat jos yra vadinamos „falšo raidėmis“,
nes jas sufabrikuoja „sitra achra“,
tam kad sugriautų šventumo ir vienybės „pastatą“.
Iš šių šventumo „griuvėsių“ ir yra statoma „netyra pusė“,
ir svarbiausias šio „statymo“ veiksnys yra raidės „Šin“ pritraukimas į savo pusę ir valdžią.


Iš tikro raidės ד žodyje אחד (Echad – „Vienas“ Kūrėjas) sufabrikavimo į raidę ר dėka,
yra gaunamas žodis אחר (acher – „kitas dievas“).
Taip ir yra pastatomi „kitų dievų“ statiniai.
Todėl melas ir falšas negalėtų egzistuoti tokia didele apimtimi,
jei „sitros achros“ raidės „Kof“ ir „Reiš“ nebūtų pagrobusios raidės „Šin“.


Ir jau paaiškinta, kad pas „sitrą achrą“ yra du šaltiniai, todėl parašyta:
„Jos paėmė „Šin“ ir pasidarė žodis קשר kešer, ryšys – sąmokslas“.
Tai reiškia, kad status raidės ד „Dalet“ kampas žodyje אחד „Echad“ – Vienas Kūrėjas,
yra suapvalinimas, ir taip yra „sufalsifikuojama“ raidė ר „Reiš“,
t.y. vietoj „Echad – Vienas“ אחד gaunasi žodis „acher“ אחר – „kiti dievai“.


Iš tikro, kai yra pagrobiama raidė „Šin“,
pasidaro labai didelis sitros achros „prisitvirtinimas“ prie šventumo,
kuris yra vadinamas קשר „kešer“, ryšys – sąmokslas.
Ir šį labai „glaudų kontaktą“ yra labai sunku nutraukti.