kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

שערי קדושה חלק ב שער ה  

Šventumo vartai Antra dalis. Penktieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                         2.


Tas, kas žiūri į nuogus kūnus, net jei bus tokio lygio kaip Moše, neišvengs gehinomo teismo. 
Ir galiausiai nusižengs paleistuvystėje, nes provokuoja ir sužadina ant savęs „blogio instinktą“. Todėl galiausiai ateis prie savaiminio sėklos išsiliejimo.


Tas, kas mėgausi (egoistiškai) Toros garbe, rizikuoja savo gyvybe ir siela. 
Mokomės iš atsitikimo su rabi Tarfonu, kuris sutiko būti įmestas mirčiai į upę, negu mėgautis (egoistiškai) Toros žodžiais (Talmudas, Nedarim). 
Kaip pasakė mūsų mokytojai: „nedaryk sau (Toros) karūnos, kad išaukštinti save“ (Avot 4 – 45). Taigi, kas mėgaujasi (egoistiškai) Toros garbe rizikuoja savo gyvybe ir galiausiai paveldi gehinomą.


Melas. Kalbantis netiesą, neigia Izraelio Kūrėją ir lenkiasi kitam dievui – „melui”.
Tai žmonių grupė, kuri nepamatys Šchinos veido, kaip parašyta: „kalbantis netiesą, nebus prieš Mano akis“ (101 – 7).
Matome, kas parašyta apie Izraelio ateitį: „tai, kas liks iš Izraelio, nedarys nuodėmės ir nekalbės netiesos“ (Cefanja 3 – 13).
Parašyta: „išmoko meluoti, todėl neaplankysiu jų, pasakė Kūrėjas, tokiais šlykštisi Mano siela“ (Jeremija 9 – 4).
Izraelio „žvalgai” ir „dykumos karta” buvo nubausta už melą.
Apie tai pasakė išminčiai: „tas, kas pakeičia savo kalbas, lygtai išpažįsta avoda zara“ (Talmudas, Sanhedrin).
Pasakyta: „šešių nekenčia Kūrėjas...išdidaus žvilgsnio, melagingų kalbų ir išsigalvojimų“ (Mišlei 6 – 16).
Dar parašyta: „kas nori gyvenimo?... tas, kas sulaiko liežuvį nuo blogio“ (Tehilim 34). 
Pasakė ravas Huna: „Izraelis buvo ištremtas iš savo žemės už tai, kad prasižengė pasakymui „tolinkis nuo melagingų kalbų“ (Šemot 23 – 7).
Pasakė mūsų mokytojai: „Jeruzalė buvo sugriauta tik todėl, kad dingo iš jos tikėjimo žmonės“ (Talmud, Šabat).
Knygoje Zohar parašyta: „kai žemę valdo melas, t.y. Sam (mirties angelas), pasakyta: „numes tiesą ant žemės“.
Tai sąlygojo Pirmos ir Antros Šventyklų sugriovimą.
Pasakė mūsų mokytojai: „ant trijų dalykų laikosi pasaulis: ant teismo, ant tiesos ir ant taikos“ (Avot 1 – 18).
Parašyta: „kas gyvens Kūrėjo menėse?... kalbantis tiesą širdyje (15 – 1).
Ir dar, jei žmogaus širdyje yra tiesa, reikia ją įgyvendinti veiksmu.


Veidmainiavimas ir pataikavimas – tai viena iš keturių grupių, kurios nemato Šchinos veido.
Tai reiškia, kad žmogus paniekina Kūrėjo garbę, pataikaudamas ar veidmainiaudamas nusidėjėliui.
Kaip parašyta: „tas, kas sako nusidėjėliui: „tu teisus“, tą prakeiks nacijos ir nekęs 
tautos“ (Mišlei 24 – 24).
Net jei žmogus veidmainiauja ir pataikauja tam, kuris nėra nusidėjėlis, vis tiek žmogus savo viltis deda tik į žmogų, užmiršdamas Kūrėją.
Kaip parašyta: „prakeiktas vyras, kuris pasikliaus tik žmogumi“ (Jeremija 17). 
Pasakė mūsų mokytojai: „trys yra nekenčiami Kūrėjo, vieną kalbantys burna, o kitą – širdimi“ (Talmudas, Psachim).
Taip pat pasakė išminčiai: „kiekvienas veidmainis krenta į gehinomą“ (Talmudas, Sota). 
Dar pasakyta: „kiekviena bendruomenė, kurioje klesti veidmainiavimas ir pataikavimas, yra paniekinta“ (Talmudas, Sota).
Pasakyta: „kiekvienas, besimokantis Torą (talmid chacham), jei vidus neatitinka išorės, vadinamas šlykščiu“ (Talmudas, Joma).


Apgavystė turi dvi dideles blogybes: viena – tai melas ir veidmainiavimas. 
Kita blogybė, tai prilygsta vagystei ir sukčiavimui.
O blogiausia tai, kad yra niekinamas ir menkinamas Kūrėjas, nes manoma, kad Kūrėjas nemato žmogaus apgaulės.
Kaip pasakyta: „neapgaudinėkite savo artimo, bijokite Kūrėjo“ (Vajikra 25 – 17). 
Taip pat pasakyta: „negyvens Mano namuose apgavikas“ (Tehilim 101 – 7).