kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר לה בתי מאי איכפת לך מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוקץ. תענית כה – עמ. א', שלבי הסולם, מדרש רבה, רות Pasakė jai tėvas (rabi Chanina ben Dosa): „Kas pasakė aliejui – dek , pasakys ir actui – dek“. (Talmudas, Taanit 25 – 1)

Praktinė Halacha (Įstatymai) 

Kas tai yra „Palaiminimai“?

I. M. Lav

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


Taigi, žmogus atsibudo, pasakė „Mode ani“, apiplovė rankas, nusiprausė ir apsirengė.

Galbūt dabar jis jau gali sėsti pusryčiauti ar gerti rytinę kavą?

Bet Halacha sako: Ne! Prieš valgį privalome pagarbinti Tą, Kuris padovanojo visus šiuos iš pirmo žvilgsnio savaime suprantamus ir natūralius dalykus: pabudimą iš miego, sugebėjimą matyti, vaikščioti, kvėpuoti…

Privalome padėkoti Tam, Kuris atnaujina visus šiuos sugebėjimus diena iš dienos, kiekvieną rytą.

Susimąstykime: argi nekelia nuostabos, kad mes vėl ir vėl naudojamės šiomis galimybėmis, o jos neišsenka?

Argi nepridera dėkoti Tam, Kuris visa tai užtikrina?

Taip prasideda judėjo dienotvarkės skyrius, kuris vadinasi ”Rytiniai palaiminimai”.

Tačiau kas tai yra „palaiminimai”?

Judaizme yra trys palaiminimų tipai:

1) susiję su Toros priedermių vykdymu;

2) susiję su naudos arba malonumo gavimu;

3) palaiminimai-šlovinimai.

Pirmojo tipo palaiminimai sakomi prieš Toros priedermių vykdymą:  „Palaimintas Tu, Kūrėjau, mūsų Dieve, Visatos valdove, pašventinęs mus savo priedermėmis ir liepęs mums…” daryti tai ir tai.

Jų esmė tame, kad jais dėkojama Kūrėjui už tai, kad Jis išrinko Izraelį iš kitų tautų tarpo ir pripildė jų gyvenimą ypatingu ir išaukštintu tikslu.

Antram tipui priklauso palaiminimai, tarp kurių yra iš pirmo žvilgsnio labai skirtingų: „Palaimintas Tu, Kūrėjau, mūsų Dieve, Visatos valdove, išvedantis duoną iš žemės” – apie materialias gėrybes; „Palaimintas Tu, Kūrėjau, mūsų Dieve, Visatos valdove, išrinkęs mus iš visų tautų ir dovanojęs mums Savo Torą” – apie dvasinius dalykus.

Vienok, visi šie palaiminimai apjungiami vieningos prasmės: mes dėkojame Kūrėjui už tai, kad Jis apdovanojo mus visokiausiomis gėrybėmis.

Trečia palaiminimų rūšis – tai maldos, kuriose garbinamas ir šlovinamas Visatos Kūrėjas.

Jomis ne dėkojama Kūrėjui už Jo malones ir nieko neprašoma – jomis išreiškiamas mūsų tikėjimas Juo.

Pavyzdžiui – „Palaimintas Tu, Kūrėjau – Karaliau, šlovinamas himnuose!”

Visuose šiuose palaiminimuose įjungtas Kūrėjo vardo („Palaimintas Tu, Kūrėjau, mūsų Dieve…”) ir jo aukščiausiosios valdžios visam pasauliui („Visatos Valdove”) paminėjimas.